Adatkezelési és Sütikezelési Tájékoztató, Felhasználási Feltételek

Adunk a Szavadra Online Válaszadói Közösség

Utolsó frissítés: 2023.10.26.

Bevezetés

A www.adunkaszavadra.hu internetes oldal üzemeltetője az NRC Marketingkutató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság – székhely: 1034 Budapest, Kenyeres utca 28.; adószám: 11904458-2-41; cégjegyzékszám: 01-09-682439.

 

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató keretein belül kívánjuk informálni a holnap látogatóit és az Adunk a Szavadra válaszadói közösség regisztrált felhasználóit adatkezelési gyakorlatunkról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedésekről és valamennyi látogató / felhasználó jogorvoslati lehetőségéről.

Az NRC Kft. fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési Tájékoztató és Felhasználási Feltételek bármikori megváltoztatására azzal, hogy az esetleges változásokról kellő időben értesítjük a közönséget.

Amennyiben az oldal látogatóinak, felhasználóinak olyan kérdése lenne, mely jelen Tájékoztató alapján nem egyértelmű, kérjük írja meg nekünk (e-mail: info@adunkaszavadra.hu), és kollégánk megválaszolja kérdését.

Elkötelezettek vagyunk felhasználóink és partnereink személyes adatainak védelmével szemben, kiemelten fontosnak tartjuk ügyfeleink információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 

 • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (új Ptk.);
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.).

A fentiek mellett kötelezőnek ismerjük el adatkezelési alapelveink vonatozásában a magyar felügyeleti hatóság jogalkalmazói gyakorlatát is.

Jelen Tájékoztató kialakítása és alkalmazása során a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlásban foglalt megállapítások, valamint a GDPR 5. cikkének figyelembevételével, különösen az 5. cikk (2) bekezdésében szereplő elszámoltathatóság elvének szellemében jártunk és járunk el.

Ugyancsak figyelemmel kísérjük az Európai Unió gyakorlatát a személyes adatok védelme tekintetében, ennek megfelelően az Európai Bizottság 29-es Munkacsoportjának az átláthatóságról szóló iránymutatásának tartalmában foglaltakat is beültetjük adatkezelési gyakorlatunkba.

 

Alapvető fogalmak

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy (vagyis jelen esetben a www.adunkaszavadra.hu oldal látogatója / regisztrált felhasználója).

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintettre”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Érintett hozzájárulása: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozata által vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Tiltakozás: az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja (vagyis a www.adunkaszavadra.hu oldal vonatkozásában az NRC Marketingkutató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság – székhely: 1034 Budapest, Kenyeres utca 28.; adószám: 11904458-2-41; cégjegyzékszám: 01-09-682439).

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált, funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

Az adatkezelés jogalapja

A www.adunkaszavadra.hu oldal használatához megadott adatok kezelése a GDPR 6. cikk (1) bekezdése a) pontján alapul, hiszen a látogató / felhasználó önkéntes hozzájárulásával, jelen Tájékoztató ismeretében történik. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, mely adatkezelési gyakorlatunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontján alapszik.

A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

Az adunkaszavadra.hu honlap látogatóinak adatai

Az adatkezelés célja: a szolgáltatás teljesítésének, a honlap működésének ellenőrzése, valamint a visszaélések megakadályozása.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogszabályon alapuló adatkezelés, ezzel összefüggésben a GDPR 6. cikk (2) bekezdésére alapozva az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre: a látogatás dátuma és időpontja, IP cím és domain név, az elért tartalom címe.

Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 365 nap.

A http://www.adunkaszavadra.hu címen elérhető portál html kódja az NRC-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni. Külső szerverek segítik a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő tud részletes felvilágosítást nyújtani. Elérhetősége: http://www.google.com/analytics/hu-HU/

A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyez el. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

Honlap statisztika

Az adatkezelés célja: a honlap működésének nyomon követése, a hatékonyság növelése, átutalások teljesítése, a felhasználói szokások elemzése és a visszaélések megakadályozása.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogszabályon alapuló adatkezelés, ezzel összefüggésben a GDPR 6. cikk (2) bekezdésére alapozva, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre: a látogatás időpontja, IP cím, nyelvi beállítás a felhasználó gépén, küldő oldal webcíme (referer page), amennyiben keresőből érkezett, úgy a keresett kulcsszó, megtekintett oldalak száma, megtekintett oldalak webcímei, böngésző adatai, képernyőfelbontás, átutalás teljesítéséhez szükséges adatok.

Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 1 év.

Adunk a Szavadra Paneltagság adatbázis

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, a felhasználók szegmentálása, kutatási meghívók küldése, piackutatások lebonyolítása, nyereményjátékok lebonyolítása, nyeremények kiküldése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), illetve a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogszabályon alapuló adatkezelés, ezzel összefüggésben a GDPR 6. cikk (2) bekezdésére alapozva az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a; a paneltagok neve tekintetében a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a; a nyertesek neve és postázási címe megőrzése tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, jelszó, telefonszám, irányítószám, város, nem, születési év, végzettség, település típusa, dolgozik-e, foglalkozás, pozíció területe, munkahely jellege, milyen összegről dönt a munkahelyen, jövedelem, megye, családi állapot, háztartás mérete, gyermekekre vonatkozó adat, háztartás jövedelme, fő keresőre vonatkozó adat, személygépkocsi, háztartási gépek, lapolvasási szokások, internet használati szokások, érdeklődési kör, felhasználói azonosítószám, regisztráció dátuma, kitöltés időpontja, a böngésző és az operációs rendszer típusa, a képernyő felbontása, belépések időpontja, kilépések időpontja, beváltott pontok száma, pontok felhasználása, nyereményjáték során bekért címadatok; pontbeváltás során esetlegesen bekért bankszámlaszám adatok az utaláshoz.

Az adatkezelés időtartama: a nem élesített regisztrációs kérelmek esetében 60 nap; a regisztrációval rendelkezők esetén a regisztráció teljes időtartalma alatt, míg a nyertesek esetén a címbekérőben meghatározott adatok a nyeremény átadását követő 8 év; forintátutalás esetén az utalási adatbekérőben szereplő adatok a pénzügyi teljesítést követő 8 év.

Nyilvánosságra hozatal: nyertesek neve és települése.

A felhasználók az Adunk a Szavadra Válaszadói Közösségbe történő regisztrációval hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy az Adunk a Szavadra Rendszer újabb kutatásaikkal kapcsolatosan meghívót küldjön.

A személyes adatok módosítására és törlésére az Adunk a Szavadra Válaszadói közösség regisztrált tagjainak a törlési szándékuk info@adunkaszavadra.hu e-mail címen történő jelzésével van lehetősége.  A törlést kezdeményező személynek a regisztrációkor megadott e-mail címét kérésére 10 napon belül töröljük a regisztrált tagokat tartalmazó adatbázisból.

A személyes adatok módosítására és törlésére regisztrált felhazsnálóknak a regisztrációs azonosítójukkal belépve is van lehetősége.

Az Adunk a Szavadra ügyféllevelezései, a kapcsolatfelvételi űrlap

 Az adatkezelés célja: A honlap, valamint az Adunk a Szavadra működésével kapcsolatosan felmerült kérdések megválaszolása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

A kezelt adatok köre: űrlapot kitöltő / ügyfélszolgálatra levelet küldő neve, e-mail címe, telefonszáma, üzenetének tartalma.

Az adatkezelés időtartama: az ügy elintézésétől számított legfeljebb 6 hónap.

Egyéb adatkezelések

Jelen Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatás profilalkotásról a www.adunkaszavadra.hu oldal regisztrált és aktív felhasználói számára

A profilozás (adatelemzés) során a felsorolt személyes adatok összevetéséből, valamint mindezen adatoknak az NRC Kft.-nél vagy külső forrásból elérhető statisztikai és demográfiai adatokkal való összevetéséből következtetéseket vonunk le a felhasználók fogyasztási szokásaira, várható fogyasztási preferenciáira, érdeklődési körére és életvitelére nézve. Ezeket a következtetéseket arra használjuk, hogy az NRC Kft. a megfelelő kutatási témával tudja megkeresni a www.adunkaszavadra.hu oldal regisztrált felhasználóit, illetve a hírleveleket, kutatási meghívókat és az engedélyezett push üzeneteket a megfelelő célcsoportnak tudja kiküldeni. Az adatok elemzése következtében a felhasználók bizonyos szűrő feltételek alkalmazásával különböző jellemzőjű csoportokba kerülhetnek besorolásra, így az egyes kutatási meghívókat nem mindenkinek, hanem csak bizonyos csoportoknak küldünk meg.

Az adatelemzésből előálló ’profil adatokat’ közvetlen üzletszerzési célokra kizárólag az NRC Kft., mint adatkezelő állít elő és használ fel. Az előállított profilokból külső partnerek csak név nélküli, statisztikai adatokhoz jutnak hozzá. Az előállított profilokhoz kapcsolva személyes adatokat kizárólag abban az esetben adunk át, ha ehhez az érintett Adunk a Szavadra regisztrált tag hozzájárul.

A kutatások során megadott adatok kezelése

Tájékoztatjuk a kutatásainkban részt vevőket, hogy a kutatások során (például az egyéni interjús vagy fókuszcsoportos beszélgetések során) megadott adatokat a személyes adataiktól elkülönítve, anonim módon tároljuk. A kutatási adatok így személyes adatnak nem minősülnek, azok felhasználása anonim módon korlátlanul lehetséges.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt.

Az NRC Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Az NRC Kft. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helye a székhelyén, valamint az ATW Internet Kft., 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. sz. alatti szervertermében találhatók meg.

Az NRC Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során – egyrészt az adatvédelmi elvek megvalósítása, másrészt a GDPR 32. cikkében foglalt adatbiztonsági követelmények teljesítése és az érintettek jogainak védelméhez szükséges garanciák biztosítása érdekében – alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat

 1. az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 2. hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 3. változatlansága igazolható (adatintegritás);
 4. a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az NRC Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az NRC Kft. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

Az NRC Kft. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az NRC Kft. az adatkezelés során megőrzi

 1. a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 2. a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 3. a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az NRC Kft. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

A NAIH pártok honlapjain végzett adatkezelések adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlás figyelembevételével a netpanel.hu honlapon https protokollt használunk, amely magasabb adatbiztonsági szintet jelent a http protokollhoz képest.

Az NRC Kft. a felelősségébe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezet (adatkezelési tevékenység nyilvántartása) a GDPR 30. cikkének megfelelően.

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatvédelmi incidens esetén az NRC Kft. a GDPR 33. és 34. cikkei szerint köteles eljárni. Az NRC. Kft. nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: NRC Kft.

Székhely: 1034 Budapest, Kenyeres utca 28.

Képviselő: Klenovszki János

Cégjegyzékszám: 01-09-682439

A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Bíróság

Adószám: 11904458-2-41

Telefon: 06.1.270.9038

E-mail: piackutatas@nrc.hu

Adatvédelmi tisztviselő: Klenovszki János

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

 Név: freQuest Kft.

Székhely: 1034 Budapest, Kenyeres utca 28

A frequest kft. a kutatási szoftvereket fejleszti és az NRC Kft. adatbázisait menedzseli. A személyes adatokhoz közvetlen hozzáférése nincs.

Név: Insights Playground SRO

Székhely: Stúrovo Hlavná 22.

Az IPG SRO a biztonságos kifizetésekről és a felhasználóbarát ügyfélszolgálat biztosításáról gondoskodik az NRC Kft. számára. Kizárólag ezen két feladatcsoport vonatkozásában minősül al-adatfeldolgozónak.

Az NRC Kft. fenntartja a jogot további adatfeldolgozó igénybevételére, melynek személyéről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor ad egyedi módon tájékoztatást.

 

Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az NRC Kft. az Érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét az annak beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele.

Az NRC Kft. szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét, ezt a határidőt további 90 nappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról, a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.

Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok

Hozzáféréshez való jog 

Az Érintett visszajelzést kaphat az NRC Kft-től (elérhetőségek: postacím: 1034 Budapest, Kenyeres utca 28.; info@adunkaszavadra.hu e-mail cím) személyes adatainak kezeléséről és ezekhez a személyes adatokhoz, illetve kezelésük részleteihez (GDPR 15. cikk (1) bekezdés) hozzáférhet.

Jogosult arra, hogy tájékoztatást kérjen arra vonatkozólag, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési cél miatt,
 • mennyi ideig kezeli az NRC Kft., továbbá, hogy

az NRC Kft. kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította személyes adatait,

milyen forrásból származnak személyes adatai,

alkalmaz-e automatikus döntéshozatalt az NRC Kft., valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást.

Az NRC Kft. az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az Érintett jogainak védelme érdekében az NRC Kft. köteles meggyőződni az Érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az Érintett személyének azonosításához kötött.

Helyesbítéshez való jog

Az Érintett kérésére az NRC Kft. helyesbíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, mely kérésre az adatkezelő legfeljebb 15 napon belül visszajelzést küld.

Abban az esetben, ha az adott adatkezelés jellegére tekintettel az Érintett ezen jogának gyakorlása logikailag kizárt, az Érintett ezen jogával nem tud élni.

Törléshez való jog

Az Érintett kérésére az NRC Kft. törli a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja. A törlésre irányuló kérelemre az adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül válaszol.

Tiltakozáshoz való jog

Az Érintett személy tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az NRC Kft. a személyes adatát jelen Tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben az NRC Kft.-nek kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez kapcsolódnak.

Adatkezelés korlátozásához való jog 

Az NRC Kft. – az Érintett kérésére – korlátozza az adatkezelést, ha a személyes adatok pontossága vitatott, vagy jogellenes az adatkezelés, vagy az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, illetve ha az NRC Kft.-nek nincsen szüksége a továbbiakban a megadott személyes adatokra.

Adathordozhatósághoz való jog 

Az Érintett a rá vonatkozó, általa megadott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkaphatja, illetve ezeket továbbíthatja.

Értesítési és intézkedési kötelezettség

Az NRC Kft. az Érintetti kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 90 nap alatt megvizsgálja, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, amelyről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az NRC Kft. az Érintett kérelmét nem teljesíti, döntésében közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait az érintettel.

Helyesbítésről, törlésről, adatkezelés-korlátozásról az NRC Kft. minden esetben értesíti azokat a címzetteket akikkel, illetve amelyekkel az Érintett személyes adatait közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintett kérésére az NRC Kft. tájékoztatást nyújt ezekről a címzettekről.
Az Érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy igazolja személyazonosságát.
Amennyiben az NRC Kft. nem intézkedik a kérelem nyomán, legfeljebb annak beérkezésétől számított kettő hónapon belül tájékoztatja az Érintettet ennek okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a NAIH-nál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, – figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre – az NRC Kft. ésszerű díjat számít fel, vagy megtagadja a kérelem alapján történő intézkedést.

Jogérvényesítés, jogorvoslathoz való jog

Az NRC Kft. számára fontos a személyes adatok védelme, egyúttal tiszteletben tartja az Érintettek információs önrendelkezési jogát, ezért igyekszik minden kérelemre korrekt módon és határidőn belül reagálni. Erre tekintettel kérjük a tisztelt felhasználókat, hogy az esetleges hatósági és bírósági igényérvényesítés igénybevétele előtt szíveskedjenek felvenni a kapcsolatot – panasz megtétele céljából – az NRC Kft-vel a felmerült konfliktusok békés úton történő rendezése érdekében.

Amennyiben a megkeresés nem vezet eredményre, az Érintett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait (a per az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható) valamint az Infotv.-ben foglaltak szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html, a továbbiakban: NAIH) fordulhat és panaszt tehet.

Felhasználási Feltételek (Adunk a Szavadra Online Válaszadói Közösség)

A Felhasználási feltételek az Adunk a Szavadra Online Válaszadói Közösségben regisztrált tagként történő részvételre vonatkozó, jogilag kötelező feltételeket határozzák meg.

Az Adunk a Szavadra Online Válaszadói Közösség (Továbbiakban: Közösség), valamint Oldal (https://adunkaszavadra.hu/) üzemeltetője az NRC Marketingkutató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1034 Budapest, Kenyeres utca 28.; Cgj. 01 09 682439; adószám: 11904458-2-41; a továbbiakban: Üzemeltető), mely fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Felhasználási feltételeket bármikor felülvizsgálja és módosítsa. A Felhasználási feltételek legutóbbi frissítésének pontos időpontját az oldal látogatója minden esetben a Felhasználási feltételek elején, az „utolsó frissítés időpontja” felirat mellett tudja megtekinteni.

Az Oldalon található valamennyi információ (leírás, tájékoztató szöveg és képanyag) az NRC Kft. kizárólagos tulajdonát képezi, az az 1999. évi LXXVI. törvény alapján teljes körű szerzői jogvédelem alá esik. Az Oldalon elérhető tartalom vonatkozásában a látogatókat korlátozott, nem kizárólagos, át nem ruházható, nem engedményezhető felhasználási jog illeti meg.

Regisztrált tagság

Az Oldalon, illetve az IMR (Adunk a Szavadra) mobilapplikációban történő, egyszeri és önkéntes regisztrációt követően válik a Közösség tagjává a látogató, akit regisztrációját követően Üzemeltető kvalitatív piackutatásokban való részvételre hívhat meg. Az önkéntesen regisztrált tagok az Adunk a Szavadra Online Válaszadói Közösség kvalitatív piackutatásaiban történő aktivitásukkal, vagyis a kutatásokban való részvétellel, jól megfontolt válaszaikkal járulnak hozzá a kutatási célok megvalósításához.

A Közösség) tagjai érdeklődő és felelősen gondolkodó emberek, akik szabad akaratuknál fogva segítik munkánkat, támogatják kutatási céljaink elérését. A Közösséget nem az online piackutató cégünk egyes szolgáltatásai iránt érdeklődő személyek alkotják, hanem lelkes önkéntes segítők, akik a tudományos módszerekkel végzett piackutatásokban minden kötelezettség nélkül vesznek részt. Közösségünk megbecsült tagjai közé tartoznak a 16-18 éves korosztály képviselői is, akik az egyes piackutatások során, szintén a kutatási témához igazodva vesznek részt a célok eléréséhez szükséges felmérésben.

A Közösség használatának általános feltételei

Regisztráció

Az Oldalon vagy az IMR (Adunk a Szavadra) mobilapplikációban regisztrálhat, ezzel Adunk a Szavadra taggá (a továbbiakban: Felhasználó) válhat minden, Magyarországon állandó lakóhellyel vagy ideiglenes tartózkodási hellyel rendelkező, 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy, valamint a 16. életévüket betöltött, korlátozottan cselekvőképes kiskorúak.

Egy Felhasználó kizárólag egy e-mail címmel regisztrálhat, és a regisztráció másra nem ruházható át.

Az önkéntes regisztrációval a Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el az Oldal és az Adunk a Szavadra Rendszer jelen Felhasználási Feltételeit, és kifejezetten hozzájárul az Adatvédelmi tájékoztatóban (https://adunkaszavadra.hu/adatkezelesi-tajekoztato) foglaltakhoz.

Kutatásokban való részvétel

A Közösségbe történő önkéntes Regisztrációjával a Felhasználó vállalja, hogy valós adatokkal és válaszokkal segíti a kutatásokat, saját véleményét osztja meg a kutatókkal.

A Rendszert üzemeltetők minden egyes kutatás során ellenőrzik az adatok valódiságát, és amennyiben azok nem felelnek meg a valóságnak, az Üzemeltető fenntartja magának a jogot a Felhasználó indoklás nélküli kizárására.

A kutatásokban való részvételre történő felkérés elektronikus levélben (e-mail), hagyományos kutatásoknál telefonon keresztül történik – amennyiben a Felhasználó Profiljában megadta e célból telefonszámát. Az IMR (Adunk a Szavadra) App használata esetén – amennyiben ez engedélyezve van – push üzenetben is érkezik kutatási meghívó.

A Közösség kutatásaiban való részvétel önkéntes.

Egy-egy kutatási projektben adott jellemzőkkel bíró Felhasználok véleményének feltárása történik. Ennek megfelelően a Felhasználók a kutatásoktényleges résztvevőinek körébe úgy tudnak bekerülni, hogy előzetes meghívást kapnak e-mailen ún. szűrőkérdőívek kitöltésére, és az itt megadott válaszok alapján tartoznak vagy nem tartoznak bele a keresett célcsoportba. (Példa: egy kerékpáros városi közlekedésről szóló csoportos beszélgetéshez olyan tagokat keresünk, akik több-kevesebb rendszerességgel szoktak városban kerékpárral közlekedni, bankkártyák használatáról szóló beszélgetésekhez pedig olyan résztvevőket keresünk, akiknek van bankkapcsolatuk, és rendelkeznek bankkártyával stb.)

Amennyiben a szűrőkérdőív kitöltése során a Felhasználóról egyértelműen kijelenthető, hogy nem tartozik az adott kutatás célcsoportjába, a kérdőív kitöltését a Rendszer megszakítja. Ebben az esetben a szűrőkérdésekre adott válaszaiért Felhasználót díjazás, jutalom nem illeti meg.

A Felhasználó a Rendszerben létrehozott felhasználói fiókját nem adhatja át más részére, az egyes kutatásokra való meghívását, illetve a kutatás meghatározott időpontra szóló meghívóját nem továbbíthatja másik Felhasználónak.

Az Oldal üzemeltetésével, illetve fejlesztésében résztvevő személyek nem felelnek az Oldal látogatása / Rendszer használata során a kapcsolat létrehozásával, böngészésével vagy letöltéssel kapcsolatosan – közvetlenül, közvetetten vagy véletlenül – felmerülő hibáért, kárért, adatvesztésért, vagy az Oldal esetleges meghibásodásáért.

Az Üzemeltető bármilyen indoklás, illetve előzetes értesítés nélkül felfüggesztheti, megszüntetheti vagy korlátozhatja a Rendszer egy részének vagy egészének hozzáférhetőségét.

A Felhasználót az oldal használatából az Üzemeltető indoklás nélkül kizárhatja, amennyiben

– obszcén, sértő vagy egyéb okból jogsértő magatartást tanúsít az Oldal használata során, ideértve minden, a Rendszerhez kötődő tevékenységet (ügyfélszolgálattal való kommunikáció);

– több e-mail címmel regisztrál;

– más felhasználó nevében jelentkezik be, illetve más felhasználó kérdőívét tölti ki;

– bármilyen módon szándékosan visszaélés-szerűen használja a Rendszert;

– a Felhasználási Feltételekben foglaltakat bármilyen módon megsérti;

– azzal a céllal, hogy az egyes Játékokban való nyerési esélyeit növelje, megtévesztően vagy jogsértően jár el, illetve a Játék szellemével bármilyen módon ellentétesen, vagy azt sértően viselkedik.

Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy azokat felhasználói fiókokat, melyek egy teljes éven át érdemi kérdőívkitöltési aktivitást nem mutatnak, egyoldalúan törölje a rendszerből. Érdemi kérdőívkitöltési aktivitásnak minősül a Felhasználó e-mail címére továbbított szűrőkérdőívek kitöltése, illetve a tényleges (online vagy offline) kutatási részvétel.

Felhasználó kijelenti, hogy a Közösségbe történő regisztráció során megadott valamennyi személyes adata a valóságnak megfelel.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy hamis adatok megadása a regisztráció során a Felhasználási Feltételek súlyos megszegésének minősül, és a tagság Üzemeltető általi egyoldalú megszüntetésével járhat. Felhasználó a Közösségbe történő regisztráció befejezésével és a Felhasználási Feltételek elfogadásával beleegyezik, hogy Üzemeltető telefonon kapcsolatba léphet vele ellenőrzések, és kutatásokra történő meghívások céljából.

Az Oldal / Rendszer használatával a Felhasználó beleegyezik, hogy

– nem másolja, duplikálja az Oldal / Rendszer tartalmát vagy annak bármely részét a jelen Felhasználási feltételek egyes rendelkezéseit sértő módon,

– nem okoz kárt vagy egyéb zavart az Oldal / Rendszer tartalmában, vagy bármely olyan perifériában, mely az Oldallal / Rendszerrel van összefüggésben.

Az Üzemeltető – a vonatkozó jogszabályok által lehetővé tett mértékben – kizárja felelősségét a Felhasználó elektronikus eszközében az Oldallal / Rendszerrel vagy annak elérésével, használatával vagy tartalmának böngészésével kapcsolatosan felmerült károkért.

Jelen Felhasználási Feltételekben foglaltakra, annak értelmezésére a magyar jogszabályok irányadók, a Felhasználó az Oldal / Rendszer használatával elfogadja Magyarország bíróságainak kizárólagos joghatóságát.

Ösztönzők (jutalmak)

A Felhasználó tényleges kutatási részvételéért cserébe jutalomban részesül.

A jutalom lehet szabadon felhasználható vásárlási utalvány vagy banki átutalással történő forintösszeg kifizetése. Üzemeltető minden kutatási meghívás alkalmával tájékoztatja Felhasználót az adott kutatási részvételért járó jutalom jellegéről és Ft-értékéről.

A forintátutalásos kifizetés kapcsán keletkező adókötelezettségről ITT tájékozódhatnak tagjaink.

Amennyiben a Felhasználó forintátutalásos kifizetésre jogosult, a pénzügyi tranzakció lebonyolításához szükséges adatok megadását követően az Üzemeltető két héten belül gondoskodik a kifizetésről.

Sorsolások, díjak, nyereményjátékok, meghívásos játékok

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltakon túl, további díjat és extra sorsolást hirdessen a Felhasználók ösztönzése céljából, illetve új tagok toborzása céljából.

Az ezekre vonatkozó különös szabályokat az Üzemeltető minden esetben köteles a Felhasználók számára elérhetővé és megismerhetővé tenni (e-mailben történő tájékoztatás, illetve az Oldalon és Üzemeltető közösségi média oldalain történő közzététel).

Nyeremények, nyertesek értesítése: A nyerteseket a sorsolást követő 10 napon belül értesítjük e-mailben vagy telefonon. A nyertesek nevét Oldalunkon közzé tesszük. Amennyiben a nyertes 10 napon belül nem jelez vissza nyereményével kapcsolatosan, a nyereményre való jogosultságát elveszti. A nyeremények minőségéért nem vállalunk felelősséget. A nyereményeket a regisztráció során megadott névre és címre postázzuk. A 10 000 Ft-ot meghaladó értékű ajándékokat adminisztrációs okok miatt nem áll módunkban postán elküldeni, átvételük személyes úton történik. A nyeremények egyszeri magyarországi címre történő kézbesítési költségeit 10 000 Ft érték alatt Üzemeltető viseli. Külföldi postacímre postai (nyeremény) küldeményt nem áll módunkban feladni.